Walne Zgromadzenie

Data: 2016-05-09 11:08:03
Zarząd Spółdzielni wydał zarządzenie o zwołaniu zwykłego corocznego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 maja 2016 r. Walne odbędzie się o godz 17.30 w świetlicy Gimnazjum nr 4 przy ul. Chopina.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.


Proponowany porządek obrad.

1.      Zagajenie.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Wybory:

-    Przewodniczącego WZ

-    Sekretarza WZ

4.      Wybory Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej (2 osoby).

5.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia porządku obrad WZ

6.      Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej o prawomocności WZ

7.      Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2015 r.

8.      Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za 2015 r.

9.      Sprawozdanie Zarządu RSM za 2015 r.

10.  Sprawozdanie z wykonania remontów.

11.  Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za 2015 r.

12.  Przedstawienie proponowanych zmian w statucie Spółdzielni i podjęcie uchwały.

13.  Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej (1 członek).

14.  Dyskusja i wolne wnioski.

15.  Głosowanie nad uchwałami WZ

-         zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 r.

-         zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2015 r.

-         zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za 2015 r.

16.  Zakończenie obrad.

 

 

Materiały na WZ zostaną wyłożone w biurze administracji. (21 dni przed WZ).

Każdy członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się z materiałami przygotowanymi na WZ.

Walne Zgromadzenie jest prawomocne bez względu na ilość obecnych, zgodnie ze Statutem Spółdzielni.