Zmiana porządku obrad WZ

Data: 2018-04-30 10:32:24
Zarząd postanowił dodać do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia jeden punkt dotyczący zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej. Będzie to punkt numer 13.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

 ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JEDNOŚĆ”

w dniu 24 maja 2018 r.

 

 

1.      Zagajenie.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Wybory:

-     Przewodniczącego WZ

-     Sekretarza WZ

4.      Wybory Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej (2 osoby).

5.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia porządku obrad WZ

6.      Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej o prawomocności WZ

7.      Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 r.

8.      Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za 2017 r.

9.      Sprawozdanie Zarządu RSM za 2017 r.

10.  Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za 2017 r.

11.  Odczytanie zaleceń polustracyjnych z lustracji Spółdzielni za lata 2014 – 2016 dokonanej przez Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach oraz informacja o ich wykonaniu.

12.  Przedstawienie proponowanych zmian w statucie Spółdzielni i podjęcie uchwały.

13.  Przedstawienie proponowanych zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały.

14.  Dyskusja i wolne wnioski.

15.  Głosowanie nad uchwałami WZ

-          zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r.

-          zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2017 r.

-          zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za 2017 r.

-           przyjęcie informacji o wykonaniu zaleceń polustracyjnych.

16.  Zakończenie obrad.