Walne Zgromadzenie

Data: 2021-08-17 13:23:04
Zarząd Spółdzielni wydał zarządzenie o zwołaniu zwykłego corocznego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 września 2021 r. Walne odbędzie się o godz 17.30 w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Chopina.

Proszę pamiętać o maseczkach na twarz.


 

 

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

 ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JEDNOŚĆ”

w dniu 23 września 2021 r.

 

 

1.     Zagajenie.

2.     Przedstawienie porządku obrad.

3.     Wybory:

-    Przewodniczącego WZ

-    Sekretarza WZ

4.     Wybory Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej (2 osoby).

5.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia porządku obrad WZ

6.     Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej o prawomocności WZ

7.     Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 r.

8.     Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za 2020 r.

9.     Sprawozdanie Zarządu RSM za 2020 r.

10.  Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za 2020 r.

11.  Dyskusja i wolne wnioski.

12.  Głosowanie nad uchwałami WZ

-        zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r.

-        zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2020 r.

-        zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za 2020 r.

13.  Zakończenie obrad.

 

 

Materiały na WZ zostaną wyłożone w biurze administracji. (21 dni przed WZ).

Każdy członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się z materiałami przygotowanymi na WZ.

Walne Zgromadzenie jest prawomocne bez względu na ilość obecnych, zgodnie ze Statutem Spółdzielni.