Walne Zgromadzenie

Data: 2017-05-10 11:57:21
Zarząd Spółdzielni wydał zarządzenie o zwołaniu zwykłego corocznego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 maja 2017 r. Walne odbędzie się o godz 17.30 w świetlicy Gimnazjum nr 4 przy ul. Chopina.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.


 

 

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

 ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JEDNOŚĆ” W DNIU 18 maja 2017 r.

 

1.      Zagajenie.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Wybory:

-     Przewodniczącego WZ

-     Sekretarza WZ

4.      Wybory Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej (2 osoby).

5.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia porządku obrad WZ

6.      Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej o prawomocności WZ

7.      Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 r.

8.      Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za 2016 r.

9.      Sprawozdanie Zarządu RSM za 2016 r.

10.  Sprawozdanie z wykonania remontów.

11.  Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za 2016 r.

12.  Wybory do Rady Nadzorczej (5 członków).

13.  Dyskusja i wolne wnioski.

14.  Głosowanie nad uchwałami WZ

-          zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 r.

-          zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2016 r.

-          zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za 2016 r.

15.  Zakończenie obrad.